STAR GAZING! SRK-Priyanka leave for Dubai

srkpriyankadubai.JPG

By HT

STAR GAZING! SRK-Priyanka leave for Dubai