SIZZLING: John Abraham, Chitrangada Singh at I Me Aur Main sets

imeaurmainstill.JPG

By Hindustan Times

SIZZLING: John Abraham, Chitrangada Singh at I Me Aur Main sets