Shahrukh Khan celebrates birthday with media!

  • Photo: Solaris Images

  • Photo: Solaris Images

  • Photo: Solaris Images

  • Photo: Solaris Images

  • Photo: Solaris Images

  • Photo: Solaris Images

  • Photo: Solaris Images

  • Photo: Solaris Images