Sachin and Lata Mangeshkar visit Raj Thackeray's residence

  • Raj Thackeray and Lata Mangeshkar

  • Raj Thackeray and Lata Mangeshkar

  • Sachin Tedulkar and Lata Mangeshkar

  • Raj Thackeray and Lata Mangeshkar

  • Sachin Tendulkar and Lata Mangeshkar

  • Raj Thackeray, Sachin Tendulkar and Lata Mangeshkar