First photos from Virat Kohli & Anushka Sharma's wedding in Italy..

  • Anushka Sharma and Virat Kohli

    Anushka Sharma and Virat Kohli

  • Anushka Sharma and Virat Kohli

    Anushka Sharma and Virat Kohli