Akshay-Sonakshi in Rowdy Rathore!

akshaysonakshirathore.JPG

By Hindustan Times

Akshay-Sonakshi in Rowdy Rathore